Personuppgifter och villkor

Grundvillkor

  • Du har fyllt 18 år eller har målsmans skriftliga tillstånd. Är du under 15 år måste du paddla i vuxens sällskap.

  • Du är simkunnig och klarar att simma 200 meter utan problem.

  • Du är inte påverkad av alkohol/narkotika.

  • Du är rädd om brädan och behandlar den aktsamt.

  • Du är medveten om att du paddlar på egen risk (läs mer under punkt 5 och 9).

  • Blir du försenad meddelar du dig till oss. 

 

Hyres- och bokningsvillkor

1. Hyrestagaren är ansvarig att under hyrestiden vårda hyresobjektet väl. För det fall hyrestagaren orsakar eller upptäcker fel eller skada på hyresobjektet, skall uthyraren snarast möjligt underrättas därom. Hyrestagaren ansvarar för skada som orsakas uppsåtligt eller av vårdslöshet. 

 

2. Det åligger hyrestagaren att vid hyrestidens utgång återlämna hyresobjektet på den plats där den avhämtades eller på annan avtalad plats. Vid återlämnandet skall det hyrda objektet vara i samma skick som vid avhämtandet bortsett från normalt slitage. Uthyrare och hyrestagare skall besiktiga objektet gemensamt för bedömning av dess skick. 

 

3. Skulle hyrestagaren låta annan nyttja hyresobjektet svarar hyrestagaren för denna i alla avseenden. 

 

4. Ansvar för skada på hyresobjektet: Följande brister/fel finns vid hyrestidens början (detta fylls i vid uthyrningstillfället).

 

5. Hyrestagaren är medveten om, och accepterar, att användandet av den hyrda egendomen sker på egen risk samt att hyrd egendom endast får användas i enlighet med de säkerhetsfunktioner och övriga föreskrifter som uthyraren har lämnat. Hyrestagaren är också medveten om det risker som är förenade med framförandet av den hyrda egendomen, såsom att det kan finnas föremål på eller under vattenytan, vilka kan medföra skada vid påkörning. Hyrestagaren avsäger sig att göra ansvar gällande gentemot uthyrare för alla person- eller sakskador till vilka hyrestagaren på något sätt varit vållande, om än bara delvis. Hyrestagaren åtar sig också genom detta avtal att svara för samtliga kostnader som uthyraren kan drabbas av på grund av att hyrestagaren vållar skada på den hyrda egendomen eller vållar tredje man person- eller sakskada.

6. Gruppbokningar. Bokningen är bindande och betalning ska ske via Swish 123 027 85 15 inom 24 timmar från att vi bekräftat din bokning om inget annat anges. Görs ej betalningen inom denna tid kan vi i dessa fall inte längre garantera tillgänglighet av SUP-brädor. Vid bokning med kort varsel skall slutgiltig betalning ske senast innan utlämning av SUP-brädorna.

 

7. Avbokning.

Mindre än 3 timmar innan bokning: Ingen återbetalning

Skulle du bli sjuk eller få förhinder vill vi att du avbokar så fort du kan, dock senast 3 timmar innan, så får du pengarna tillbaka, om inget annat anges vid bokningstillfället. Om du har hunnit betala oss måste du själv kontakta oss att du vill ha pengarna tillbaka, det sker inte automatiskt. Uppge bank och kontonummer så gör vi en återbetalning så snart vi kan.

 

8. Tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor skall parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse. Om parterna ej enas kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden, i den mån ärendet är av sådan beskaffenhet att det kan behandlas av nämnden, eller av allmän domstol (tingsrätt). Det är alltid svensk lag som gäller och regler för Sverige som används.

 

Skador eller dödsfall som kunden råkar ut för kan aldrig bli Eskilstuna SUPs fel. Det är alltid vårdnadshavare som ansvarar för sitt barns agerande och står som skyldig om något gått fel. Det vill säga, vårdnadshavaren är ekonomiskt ansvarig för sitt barn och dess utrustning om den inte återlämnas i fullgott skick.

 

9. All paddling sker på egen risk och du tar själv fullt ansvar för din och andras säkerhet under uthyrningen av SUP. Vi har inga försäkringar som du kan utnyttja. Kontrollera med ditt försäkringsbolag så att hemförsäkringen gäller vid förlust av hyrd utrustning. Vid skador på hyrd utrustning kan hyrestagaren bli tvungen att köpa SUP:en som skadats för ett marknadspris eller få betala för lagningen. Normalt slitage som repor är helt okej och kommer inte att drabba dig som kund.

10. Presentkort kan inte lösas in mot kontanter och gäller t o m det datum som står på presentkortet.

 

Personuppgifter/GDPR

Här informerar vi om hur vi behandlar personuppgifter som samlas in på eskilstunasup.se och vid hyra av SUP-bräda/köp av tjänst från Eskilstuna SUP.

När du bokar hos oss anger du personuppgifter så som namn, adress, mailadress, telefonnummer. Denna information behöver vi för att leverera tjänsten till dig, men även för hantering av bokningar, för att skicka faktura och/eller ta emot betalningar. Personnummer kan i vissa fall krävas vid eventuell kreditupplysning via (betaltjänster) eller när det gäller större krediter. Personuppgiftsansvarig är, Eskilstuna SUP, som behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och i enlighet med dataskyddsförordningen. Behandling av uppgifterna kan ske av oss eller av någon av våra samarbetspartners. Syftet med denna behandling är att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig som kund, informera dig om erbjudanden samt fullgöra eventuella avtal. Personuppgifterna behandlas också inom ramen för kundanalyser, som utgör underlag för marknadsföring, metod- och affärsutveckling, och för att fullfölja det som krävs av oss som företag enligt lag. För att kunna upprätthålla en god servicenivå gentemot dig som kund dokumenterar vi all kundkommunikation. Du har rätt att på begäran ta del av dina uppgifter. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det oss att vidta rättelseåtgärder. När du inte längre är kund så tar vi bort all kundkommunikation och kunduppgifterna inom 12 månader, med undantag i bokföringen där tiden som uppgifterna skall sparas regleras i bokföringslagen.